Industrial Equipment & Machinery Manufacturer

Täzelikler

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 50 million 863 müň dollaryndan gowrak boldy
28.11.2023
Doly oka
Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatyna dürli ýurtlardan rekord derejede köp türgen gatnaşýar
25.11.2023
Doly oka
Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionaty badalga alýar
22.11.2023
Doly oka
Türkmenistanyň wekilleri sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça halkara çärä gatnaşarlar
21.11.2023
Doly oka
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 29 million 492 müň dollaryndan gowrak boldy
14.11.2023
Doly oka
Ýurdumyzda hasyl toýy dabaraly bellenildi
13.11.2023
Doly oka
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 3 million 214 müň dollaryndan gowrak boldy
06.11.2023
Doly oka
«Arkadagly Ýaşlar» Žurnalynyň 10-Njy Sany Okyjylara Gowuşdy
04.11.2023
Doly oka
Türkmenistan Türki Döwletleriň Guramasynyň ýurtlarynyň 2024-2025-nji ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk maksatnamasyny kabul etmek baradaky teklibi öňe sürdi
03.11.2023
Doly oka
TDIM-inde Türkmen-Özbek gatnaşyklarynyň möhüm ugurlaryna seredildi
30.10.2023
Doly oka
Gahryman Arkadagymyz HHR-iň Döwlet geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasary bilen duşuşdy
18.10.2023
Doly oka
Türkmenistanyň Innowasion Şäherinde “Arkadagyň Säheri” Atly Halkara Kinofestiwal Geçirildi
15.10.2023
Doly oka
Türkmenistanda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bellenildi
10.10.2023
Doly oka
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy
06.10.2023
Doly oka
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
27.09.2023
Doly oka
Aşgabat Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli gözel görke beslendi
23.09.2023
Doly oka
Duşenbede Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi başlandy
15.09.2023
Doly oka
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 337 müň dollaryndan gowrak boldy
11.09.2023
Doly oka
Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistany ösdürmekde döwlet maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi barada aýdyp berdi
02.09.2023
Doly oka
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalar toplumynyň açylyşyna gatnaşdy
01.09.2023
Doly oka
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 26 million 144 müň dollaryndan gowrak boldy
28.08.2023
Doly oka
Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegini iberdi
24.08.2023
Doly oka
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 48 million 451 müň dollaryndan gowrak boldy
21.08.2023
Doly oka
Wengriýa Türkmenistanyň energetika syýasatyna ýokary baha berýär hem-de bu babatdaky hyzmatdaşlyga taýýardygyny tassyklady
20.08.2023
Doly oka
«Çeper» ýurdumyzyň mekdep bazarlaryny işjeň üpjün edýär
09.08.2023
Doly oka
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 87 million 808 müň dollaryndan gowrak boldy
06.08.2023
Doly oka
Aşgabat şäherinde 23-28-nji noýabry aralygynda Kuraş boýunça dünýä çempionaty geçiriler
31.07.2023
Doly oka
Arkadag şäheriniň ösen tehnologiýalary
28.07.2023
Doly oka
Ýurdumyzyň orta mekdepleri birinji synp okuwçylaryny kabul etmäge we täze okuw ýylyna taýýarlanýarlar
26.07.2023
Doly oka
Aşgabatda güýzki-gyşky lybaslaryň görkezilişi bolar
03.12.2019
Doly oka
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi zehinli dizaýnerleriň arasynda «Çeper eller» atly bäsleşik geçirýär
29.09.2019
Doly oka
Lebabyň dokmaçy zenanlary bäsleşdi
13.08.2019
Doly oka
Könürgençdäki kärhanada birinji çärýekde 1000 tonna golaý ýüplük öndürildi
06.12.2023
Doly oka